Novum Carrer - Praca w Niemczech – opiekunka osób starszych

Podejmij pracę już dziś!

opiekunka osób starszych w Niemczech

Pracowałeś/aś jako opiekun lub opiekunka osoby starszej?

Weź udział w konkursie i wygraj ciekawe nagrody!

Co trzeba zrobić?

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy na temat "Z pamiętnika opiekunki" w formie:

- zdjęcia

- opowiadania lub

- wiersza

Pracę należy przesłać pocztą na adres: Novum Carer Sp. z o.o., ul. Kolejowa 20/7, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub na adres e-mail: konkurs.novum@gmail.com

Na zgłoszenia konkursowe czekamy od 10.06.2015 do 31.07.2015.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zapoznanie się z regulaminem znajdującym się poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Z pamiętnika opiekuna/opiekunki” i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Organizatorem Konkursu jest Novum Carer Sp. z o.o., z siedzibą w 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 20/7, zwany dalej Organizatorem. 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 10.06.2015 do 31.07.2015. (do godziny 16:00:00).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych b) nie jest spokrewniona z Organizatorem c) jest pełnoletnia d) podjęła pracę jako opiekunka/opiekun osoby starszej w Niemczech e) zapoznała się z regulaminem i zaakceptowała warunki regulaminu f) podała adres e-mail w celu poinformowania o wygranej

§ 3 ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy konkursowej na temat: „Z pamiętnika opiekuna/opiekunki”. Forma wykonania pracy to: pamiętnik, opowiadanie, wiersz lub fotografia. Przesyłając pracę konkursową Uczestnik wyraża zgodę na jej publikację na stronie internetowej www.novumcarrer.pl.

§ 4 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są: a) Miejsce I – nagroda książkowa b) Miejsce II – nagroda książkowa c) Miejsce III – nagroda pocieszenia 2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez trzyosobową Komisję powołaną przez Organizatora. 3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną najpóźniej do dn. 15.08.2015, a ich nazwiska zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora: www.novumcarrer.pl. 4. Nagrody nie ulegają wymianie na nagrodę pieniężną.

§ 5 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres konkurs.novum@gmail.com, pocztą zwykłą (z dopiskiem „Konkurs”) lub złożyć osobiście w siedzibie firmy: Novum Carer Sp. z o.o., ul. Kolejowa 20/7, 63-400 Ostrów Wielkopolski od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16. Przesyłając zgłoszenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na jego publikację. 2. Termin nadsyłania zgłoszeń Zgłoszenia można przesyłać w dn. od 10.06.2015 do 31.07.2015. Liczy się data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora. Organizator nie uwzględnia zgłoszeń, które wpłyną po podanym wyżej terminie.

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród. 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane najpóźniej do dn. 15.08.2015 na stronie internetowej: www.novumcarrer.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

opiekunka osób starszych w Niemczech

praca niemcy

Szukasz pracy?? Chcesz w końcu wyjść z kłopotów finansowych?? Zapraszamy do kandydowania w naszej firmie!

więcej
opiekunka osób starszych

Szukasz pracownika? Potrzebujesz osobę do opieki na terenie Polski? Skontaktuj się z nami!

więcej