Podejmij pracę już dziś!

Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego

EKUZ

W jakim celu wydawana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

EKUZ wydawana jest w celu poświadczenia prawa osoby ubezpieczonej oraz członków jej rodziny do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. EKUZ stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie pobytu do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne ze względów medycznych, i które są udzielane podczas pobytu czasowego w innym państwie członkowskim UE/EFTA z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu. Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w innym państwie UE/EFTA, w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Państwo członkowskie UE państwo będące członkiem Unii Europejskiej (UE). Obecnie w skład UE wchodzi 27 państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Państwo członkowskie EFTA państwo zrzeszone w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA - European Free Trade Association). EFTA obejmuje następujące państwa: Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię

Do czego uprawnia karta EKUZ?

Zakres uprawnień przysługujących na podstawie karty EKUZ wynika z art. 19 rozporządzenia nr 883/2004. Na podstawie ww. przepisu, ubezpieczony i członkowie jego rodziny przebywający w innym państwie członkowskim UE/EFTA niż państwo właściwe są uprawnieni do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie ich pobytu, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. Świadczenia te udzielane są w imieniu instytucji właściwej przez instytucję miejsca pobytu, zgodnie z przepisami stosowanego przez nią ustawodawstwa, tak jak gdyby zainteresowane osoby były ubezpieczone na mocy wspomnianego ustawodawstwa. Reasumując, EKUZ uprawnia do rzeczowych świadczeń zdrowotnych niezbędnych podczas pobytu w innym państwie, uwzględniając rodzaj tych świadczeń i przewidywany czas pobytu. O tym, jakie świadczenia są dla danej osoby niezbędne według powyższych kryteriów, decyduje lekarz w państwie pobytu. Należy pamiętać, że EKUZ nie daje żadnych uprawnień, gdy celem podróży jest uzyskanie leczenia, a więc nie można na jej podstawie skorzystać z zaplanowanych świadczeń w innym państwie członkowskim UE/EFTA.

Jak wygląda karta EKUZ?

Szczegółowe informacje dotyczące wyglądu EKUZ zostały określone w Decyzji nr S2. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydana przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prezentuje się następująco: ekuz

Dlaczego karta EKUZ jest wydawana w języku polskim i czy należy ją tłumaczyć?

EKUZ odpowiada jednolitemu wzorowi określonemu przez Komisję Administracyjną w załączniku I do Decyzji nr S2. Karta jest wydawana w językach narodowych. Niemniej jednak zawiera ona minimalny zestaw danych widocznych gołym okiem, które mogą być wykorzystywane w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż państwo członkowskie właściwe ze względu na miejsce ubezpieczenia lub zamieszkania w celu zidentyfikowania ubezpieczonego, instytucji właściwej i samej karty, jak również stwierdzenia uprawnienia do otrzymania opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Karta EKUZ, pomimo, że jest wydawana przez poszczególne państwa członkowskie UE/EFTA w językach narodowych, nie wymaga tłumaczenia na język państwa, w którym może zostać wykorzystana. Karta EKUZ, wydana w każdym z państw członkowskich UE/EFTA wygląda analogicznie i zawiera ten sam, usystematyzowany zestaw danych:

  • nazwisko i imię posiadacza karty
  • osobisty numer identyfikacyjny posiadacza karty albo, w razie jego braku, numer ubezpieczonego, od którego pochodzą prawa posiadacza karty,
  • datę urodzenia posiadacza karty,
  • datę ważności karty,
  • kod ISO państwa członkowskiego UE/EFTA wydającego kartę,
  • numer identyfikacyjny i akronim instytucji właściwej,
  • numer logiczny karty.

Dlaczego karty EKUZ wydane przez instytucje innych państw członkowskich UE/EFTA mają oznaczenia chipowe a polska karta nie?

Stosowanie kart ubezpieczenia zdrowotnego przybiera bardzo różne formy w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA. Dlatego karta EKUZ zawiera widoczne gołym okiem dane niezbędne do skorzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych. Obligatoryjny zakres danych, jak również wizualna wersja karty pozostaje niezmienna dla wszystkich państw członkowskich UE/EFTA. Niemniej jednak Komisja Administracyjna dopuściła możliwość dodatkowego umieszczenia tych danych na nośniku elektronicznym. Wprowadzenie na karcie mikroprocesora nie ma charakteru obowiązkowego, a brak jego obecności na karcie w żadnym wypadku nie może stanowić wyłącznej podstawy do odmowy udzielenia świadczeń przez lekarzy z innych państw członkowskich UE/EFTA.

Czy wydanie karty EKUZ jest odpłatne?

Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie. Zarówno złożenie wniosku, jak i odebranie karty nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty.

Gdzie należy zgłosić się za granicą w razie konieczności skorzystania ze świadczeń na podstawie karty EKUZ?

Jeżeli podczas tymczasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA zajdzie konieczność uzyskania tam opieki zdrowotnej osoba ubezpieczona lub uprawniona może skorzystać z opieki medycznej w tym państwie, w placówkach służby zdrowia, które funkcjonują w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Należy jednak pamiętać, iż leczenie w innym państwie członkowskim UE/EFTA odbywać się będzie według tych samych reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie. Oznacza to, że pacjent będzie podlegał przepisom dotyczącym finansowania świadczeń zdrowotnych, które obowiązują ubezpieczonych mieszkańców państwa członkowskiego UE/EFTA, w którym czasowo przebywa. W związku z tym polski ubezpieczony lub uprawniony będzie mógł nieodpłatnie skorzystać tylko z tych rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które należą się nieodpłatnie ubezpieczonym w państwie pobytu. Natomiast pacjent będzie obowiązany ponieść wszystkie koszty świadczeń, które częściowo (na zasadzie współpłacenia) lub w całości ponosi osoba ubezpieczona w państwie pobytu.

W jaki sposób można skorzystać ze świadczeń na podstawie karty EKUZ?

Zgodnie z przepisami unijnymi, na podstawie EKUZ osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują te wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne, które:

  • są niezbędne z medycznego punktu widzenia,
  • zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium Polski, aby uzyskać potrzebne leczenie.

Wobec tego osoba przebywająca czasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA ma prawo do korzystania z opieki medycznej w tym państwie w takim zakresie, jaki umożliwi jej kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia. O zasadności udzielenia świadczenia, po uwzględnieniu wskazanych powyżej kryteriów, w każdym przypadku decyduje lekarz. Natomiast w celach weryfikacyjnych, EKUZ trzeba okazać bezpośrednio w placówce służby zdrowia (lekarzowi lub administracji szpitala). W niektórych państwach wraz z kartą EKUZ wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport). Należy mieć na względzie to, że w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z opieki medycznej na podstawie karty EKUZ można korzystać wyłącznie u świadczeniobiorców, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu. W celu skorzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych konieczne jest okazanie karty. Nie jest wystarczające podanie lekarzowi samego numeru identyfikacyjnego karty. Lekarz musi osobiście zobaczyć kartę, zweryfikować zawarte na niej dane pod kątem zgodności ze wzorem określonym w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jaki zakres świadczeń przysługuje na podstawie karty EKUZ?

Na podstawie karty EKUZ przysługują wszystkie te świadczenia, które zostaną uznane przez lekarza za niezbędne z medycznego punktu widzenia w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu. Posługując się kartą EKUZ można zatem skorzystać ze wszystkich świadczeń, co do których lekarz orzeknie, że są one niezbędne. W żadnym wypadku karta EKUZ nie będzie stanowiła dokumentu wystarczającego do uzyskania leczenia planowanego, tj. sytuacji, kiedy jest ono celem wyjazdu poza granice państwa właściwego.

ekuz dla opiekunek

Szukasz pracy?? Chcesz w końcu wyjść z kłopotów finansowych?? Zapraszamy do kandydowania w naszej firmie!

więcej
ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunek

Szukasz pracownika tymczasowego? Potrzebujesz osobę w okresie wzmożonych prac?

więcej