Podejmij pracę już dziś!

Bezrobocie

PROBLEM BEZROBOCIA

Bezrobocie to problem, który dotyczy coraz większej liczby osób, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia. Pociąga on za sobą konsekwencje zarówno materialne, takie jak pogorszenie jakości życia i mniejszy udział w życiu kulturalnym miasta, jak i konsekwencje natury psychicznej, jak na przykład izolacja społeczna, poczucie wyobcowania i bezsilności, czemu towarzyszyć mogą również zachowania agresywne.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim stopa bezrobocia zarejestrowanego w styczniu 2012 w powiecie ostrowskim wynosiła 11,1%, czyli aż o 1,5 % mniej niż w styczniu roku poprzedniego. Od lutego 2012 można zaobserwować ciągły spadek stopy bezrobocia, który w sierpniu 2012 wynosił 9,6%.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w powiecie ostrowskim wynosiła w pierwszym kwartale roku 2012 7 016, z czego 3 087 to mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego. Zdecydowana większość osób bezrobotnych to osoby w wieku od 18 do 44 lat, czyli w wieku produkcyjnym. Ponadto większość osób bezrobotnych to kobiety. W drugim kwartale roku 2012 liczba osób bezrobotnych wyniosła 6035, czyli aż o 981 osób mniej, z czego 2 693 stanowią mieszkańcy Ostrowa.

opiekunka osób starszych w Niemczech

Źródło:http://www.pup.ostrowwlkp.pl/statystyki/statystyki_graficzne.html, z dnia 04-10-2012

Według raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który dotyczy drugiego kwartału roku 2012, czas pozostawania osoby bezrobotnej bez pracy wynosi w większości przypadków od 6 do 12 miesięcy. Przypadki, w których osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy pozostaje bezrobotną przez 1 miesiąc lub powyżej roku należą do rzadkości. Najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy stanowią według danych wyżej wspomnianego raportu osoby z przedziału wiekowego od 25 do 34 lat oraz w wieku od 18-24, są to więc ludzie młodzi, którzy w większości posiadają wykształcenie zawodowe oraz policealne. Natomiast osoby z wykształceniem wyższym stanowią najmniej liczną grupę pośród wszystkich osób bezrobotnych. Warto również wspomnieć, że osoby, których staż pracy wynosi ponad 30 lat, rzadko pozostają bez pracy, a zagrożone bezrobociem są głównie osoby, które pracowały od 1 do 5 lat.

Wśród osób bezrobotnych wyróżniamy również osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których należą osoby do 25 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50. roku życia, osoby bez doświadczenia zawodowego oraz bez wykształcenia średniego. Wśród tych osób najliczniejszą grupę stanowią osoby, które nie ukończyły szkoły średniej, osoby do 25 roku życia oraz długotrwale bezrobotne.

Ze sprawozdania o rynku pracy za sierpień 2012 przeprowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że z 5 938 osób zarejestrowanych w urzędzie pracy 5 084 to osoby poprzednio pracujące, a tylko 854 osób nie pracowało nigdy wcześniej. Dość dużą grupę, bo aż 2 808 stanowią osoby zamieszkałe na wsi.

opiekunka osób starszych w Niemczech

Z przedstawionych danych wynika, że stopa bezrobocia w Powiecie Ostrowskim spada z miesiąca na miesiąc. Przyczyn tego stanu można upatrywać się w powstawaniu nowych miejsc pracy, aktywizacji osób bezrobotnych, organizowaniu różnego rodzaju kursów oraz szkoleń kształcenia zawodowego.

Do form przeciwdziałania bezrobociu należą m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, prace użyteczne społecznie, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz staże, z czego największą frekwencją cieszą się staże i prace interwencyjne.

Osoby bezrobotne mają świadomość tego, że zarówno branie udziału w kursach doskonalenia zawodowego, jak i językowych przyczynia się do podniesienia kwalifikacji, a tym samym sprawia, że osoba bezrobotna staje się bardziej atrakcyjna dla pracodawcy, więc rosną jej szanse na rynku pracy. Dzięki kursom takim jak kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs prawa jazdy, kurs opieki nad osobami starszymi, kurs fryzjerstwa lub zdobienia porcelany można uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu. W związku z tym warto zwrócić uwagę na potrzebę organizowania różnego rodzaju szkoleń dla osób bezrobotnych i nie tylko.

Opracowanie na podstawie danych z PUP Ostrów Wielkopolski

http://www.pup.ostrowwlkp.pl/statystyki/Stopa_bezrobocia.html

praca niemcy

Szukasz pracy?? Chcesz w końcu wyjść z kłopotów finansowych?? Zapraszamy do kandydowania w naszej firmie!

więcej
opiekunka osób starszych

Szukasz pracownika? Potrzebujesz osobę do opieki na terenie Polski? Skontaktuj się z nami!

więcej